ماکروشماری چیست و چگونه انجام می شود؟

مواردی که خواهید خواند: فایده رژیم ماکرو شماری چیست؟ ماکرو‌شماری بهتر است  یا کالری شماری؟ چگونه ماکرو‌شماری کنیم؟ معرفی انواع منابع درشت مغذی‌ها: کربوهیدرات‌ها پروتئین ها پروتئین‌های سالم پروتئین‌های ناسالم چربی‌ها چربی‌های سالم را میتوان در مواد غذایی زیر پیدا کرد: چربی‌های ناسالم را در مواد غذایی زیر وجود دارد: ماکروشماری چیست و چگونه انجام …

ادامه مطلب